Algemene voorwaarden Debitforce B.V.

Artikel 1: Inzage algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde op te vragen bij Debitforce B.V. via e-mail ( office@debitforce.nl ) of kunnen op verzoek per post worden toegezonden. Tevens staan de algemene voorwaarden integraal op de internetsite www.debitforce.nl vermeld.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Debitforce B.V. verstrekte opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken .

Artikel 3: Aanvaarding van de opdracht door Debitforce B.V.
3.1 Een aan Debitforce B.V. verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk (e-mail en faxbericht inbegrepen) aan CliŽnt is bevestigd in een offerte.
3.2 Debitforce B.V. is te allen tijde gerechtigd om vanwege haar moverende redenen een opdracht niet te aanvaarden en zal dit p.o. aan CliŽnt mede delen.

Artikel 4: Werkzaamheden
4.1 CliŽnt machtigt Debtiforce B.V. om namens haar alle benodigde werkzaamheden, buitenrechtelijk als ook gerechtelijk, te verrichten die naar het inzicht van Debitforce B.V. noodzakelijk zijn om de neergelegde opdracht uit te voeren.
4.2 Debitforce B.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende CliŽnt en neemt in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Debitforce B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkoming van deze derden.
4.3 Alle bescheiden in een zaak zullen per e-mail aan CliŽnt worden toegezonden. Originele stukken worden eerst na sluiting van het dossier aan CliŽnt verstrekt.
4.4 Debitforce B.V. is niet gehouden de door CliŽnt verstrekte gegevens op juistheid te controleren. Indien CliŽnt foutieve of onvolledige gegevens verstrekt aan Debitforce B.V. en Debitforce B.V. hier enig nadeel van ondervindt is CliŽnt gehouden Debitforce B.V. schadeloos te stellen. Schadeloosstelling kan enkel geschieden door de geÔnvesteerde tijd van Debitforce B.V. te vergoeden tegen een uurtarief wat hierbij wordt vastgesteld op 95 euro exclusief b.t.w.

Artikel 5: Betaling
5.1 CliŽnt is aan Debitforce B.V. het tarief of de tarieven verschuldigd zoals vermeld in de offerte van Debitforce B.V
5.2 CliŽnt is de door haar verschuldigde tarieven bij vooruitbetaling verschuldigd aan Debitforce B.V.. Kosten voor de betekening van gerechtelijke documenten en griffierechten hierin meegenomen.
5.3 Eerst na ontvangst van de in artikel 5.2 genoemde betalingen zal Debitforce B.V. met haar werkzaamheden aanvangen. Eerder is Debitforce B.V. niet gehouden tot het verrichten van (verdere) werkzaamheden en Debitforce is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door opschorting van haar werkzaamheden tot het tijdstip van betaling ontstaat.
5.4 Indien partijen overeenkomen dat (een gedeelte van) het door CliŽnt aan Debitforce B.V. verschuldigde bedrag achteraf wordt gefactureerd, dient betaling te geschieden, binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum. Schuldvergelijking of verrekening is niet toegestaan.
5.5 CliŽnt is zonder verdere sommatie of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim indien CliŽnt de factuur niet binnen 14 dagen na de factuurdatum, zijnde de vervaldatum, heeft betaald. CliŽnt is vanaf de verzuimdatum tot aan de dag der algehele voldoening 2% rente per maand verschuldigd waarbij een deel van een maand als ťťn maand wordt gerekend.
5.6 Zodra CliŽnt in verzuim is, is Debitforce B.V. voorts gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15 % van de openstaande vordering met een minimum van Ä 150,--, onverminderd de verschuldigde rente als genoemd in artikel 5.5. Debitofrce B.V. behoudt zich het recht voor om in plaats hiervan de buitengerechtelijke incassokosten te berekenen op basis van de tarieven genoemd in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
5.7 Debitforce B.V. heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding, alsmede de gemaakte kosten van tussenpersonen in de gerechtelijke en de executoriale fase aan de CliŽnt in rekening te brengen, ook indien de CliŽnt zonder tussenkomst van Debitforce B.V. een regeling of een schikking treft, de opdracht intrekt, of Debitforce B.V. ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat.
5.8 CliŽnt heeft een hoofdelijke betalingsaansprakelijkheid in de nakoming van haar verplichtingen jegens Debitforce B.V. Indien de opdracht namens CliŽnt door een derde wordt ondertekend, is de ondertekenaar hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle hieruit voor CliŽnt voortvloeiende verplichtingen jegens Debitforce.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Debitforce B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door Debitforce B.V. gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van aan te rekenen opzet of grove schuld. In 6.3 wordt de maximale hoogte van de eventuele aansprakelijkheid bepaald.
6.2 Debitforce B.V. is nimmer aansprakelijk voor geleden bedrijfsschade en/of andere gevolgschade van opdrachtgever.
6.3 Mocht Debitforce B.V., ondanks de bepalingen van artikel 6, toch aansprakelijk worden geacht, dan zal het bedrag van deze aansprakelijkheid het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht aan CliŽnt nimmer te boven kunnen gaan.

Artikel 7: BeŽindiging of opschorting
7.1 Debitforce B.V. is gerechtigd tussentijds haar werkzaamheden te beŽindigen of op te schorten indien:
- de CliŽnt in liquidatieproblemen verkeert of dreigt te verkeren;
- de CliŽnt failliet wordt verklaard of surseance van betaling verkrijgt;
- indien er redelijke vermoedens zijn dat de CliŽnt niet aan haar betalingsverplichtingen zal voldoen;
- er sprake is van een toerekenbare tekortkoming zijdens CliŽnt;
- CliŽnt onvolledige of foutieve informatie heeft verstrekt op grond waarvan Debitforce B.V. de opdracht niet zou hebben aanvaard;
- CliŽnt buiten Debitforce B.V. om een regeling of een schikking met de debiteur treft.
7.2 Debitforce is niet aansprakelijk voor uit een dergelijke tussentijdse beŽindiging of opschorting voortvloeiende schade

Artikel 8: Intellectuele eigendom
8.1 Debitforce B.V. behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht en alle intellectuele rechten voor, ter zake van alle schriftelijk door haar opgestelde stukken en brieven alsmede ter zake door haar gegeven adviezen. Deze rechten blijven aan Debitforce B.V. toebehoren, ook indien hiervoor door Debitforce B.V. kosten in rekening zijn gebracht.
8.2 Bij niet Ė nakoming van het in dit artikel bepaalde, verbeurt de CliŽnt een boete van Ä 1.000,-- (zegge: ťťnduizend euro) per dag, per overtreding zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 9: Geheimhouding
9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken over alle vertrouwelijke informatie of gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen.
9.2 De derde die de in 8.1 bedoelde bescheiden van CliŽnt heeft ontvangen, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Debitforce B.V. niet gerechtigd van de betreffende informatie en/of bescheiden gebruik te maken.

Artikel 10: Woonplaatskeuze
10.1 CliŽnt verklaart voor wat betreft de uitvoering van deze voorwaarden alsmede voor wat betreft juridische procedures die daar uit welke hoofde ook uit voortvloeien onherroepelijk woonplaats te kiezen op het in de offerte genoemde adres. Deze gekozen woonplaats kan slechts worden gewijzigd door toezending van een uittreksel GBA waaruit een nieuwe woonplaats binnen Nederland blijkt Deze nieuwe woonplaats wordt dan geacht de nieuwe gekozen woonplaats te zijn.

Artikel 11: Toepasselijk recht
11.1. Op alle aanbiedingen en opdrachten tussen Debitforce B.V en CliŽnt waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2. Het Weens Koopverdrag (11 april 1980, Trb. 1981 nr. 184) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
11.3. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, hoe genaamd ook, zullen door de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Debitforce B.V. worden beslecht tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere bevoegde, Nederlandse rechter aanwijzen en behoudens het recht van Debitforce B.V. om een geschil voor te leggen aan de op grond van de Nederlandse wet bevoegde, Nederlandse rechter.
11.4. Terzake eventuele procedures kiest CliŽnt nu vooralsdan formeel en onherroepelijk domicilie op het in de opdrachtbevestiging aan Debitforce B.V. kenbaar gemaakte adres. Dit impliceert dat op dat adres te allen tijde rechtsgeldig officiŽle documenten en aangetekende post kunnen worden aangeboden, tenzij door CliŽnt per aangetekende brief een ander adres is opgegeven.

Voorwaarden opgemaakt d.d. 11 april 2013

Algemene voorwaarden   Juridische termen   Disclaimer